میشود با چشم بسته دید!

 

مـی گـویند بــا چشــــمان بســـته نمـی شـــود دیـــد ...

 

آری مـی شــــود ،

 

.مــــن هــــر شــــب بــه امـــید دیـــدن تـــو،

 

چشـــمانــــم را میبــــندم.....

/ 3 نظر / 30 بازدید
امیرمسعود

[گل]

رها

با چشمان بسته عاشق شدن همان عشق واقعیست [قلب]