صادق هدایت

 

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ،

 

 

اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند ،

 

 

فقط او میتواند مرا بشناسد ،

 

 

او حتماً می فهمد ...

 

 

می خواهم عصاره ، نه ....شراب تلخ زندگی خودم را،

 

 

چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده به او بگویم:

 

 ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت ! 

/ 1 نظر / 49 بازدید